تلفن مخصوص اتاق تمیز (کلین روم)تلفن های اتاق تمیز (کلین روم) مناسب برای مناطق تمیز طراحی و نصب می شوند.

×