مواد شوینده اتاق تمیز (کلین روم)اتاق تمیز (کلین روم) باید براساس تعداد دفعات تعیین شده توسط استانداردهای موجود باید با مواد شوینده مخصوص اتاق تمیز (کلین روم) تمیزسازی شود.


برای اطلاعات بیشتر به مقاله تمیز سازی اتاق تمیز (کلین روم) مراجعه بفرمایید.

×