دی پی تیکنترلر فشار جهت کنترل دبی جریان و یا کنترل فشاردر یک مقدار ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. این کنترلر به عنوان یک ترنسمیتر جریان یا فشار عمل می نماید. کنترلرفشار می تواند دبی یا فشار فن ها ، سیستم های با سرعت متغیرو دمپرها را ثابت نگه دارد.

×