کفپوش اپوکسیاپوکسی به دلیل مقاومت به سایش بسیار خوب و خواص مکانیکی مطلوب ضد ایجاد گرد و غبار است و به دلیل مقاومت شیمیایی بالا امکان استفاده از مواد ضد عفونی کننده را فراهم می آورد.

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition