فلاشینگبرای نصب ساندویچ پنل ها و استحکام سازه از فلاشینگ های آلومینیومی مخصوص کلین روم استفاده میشود.

×
Aircondition
Aircondition