کفپوش آنتی استاتیککفپوش های آنتی استاتیک علاوه بر هدایت هرگونه ذرات به سمت فیلترها ، وظیفه هدایت وتخلیه الکتریسیته ساکن را هم بعهده دارند. شبکه مسی مستقل زیر این کفپوش ها بر روی زمین گسترده می گردد که نهایتا" با اتصال به earth ، بالاترین راندمان را ایجاد می نماید ..

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition