کنج کرنرتمام کنج های موجود در اتاق تمیز به وسیله پروفیل محدب ستونی پوشانده و تقویت می شوند. در نتیجه هیچ سطح تیز و شیاری برای تجمع ذرات باقی نخواهد ماند.

×
Aircondition
Aircondition