دستگاه اختلاف فشار مگنهلیگسیستم مونیتورینگ عقربه ای فشار بصورت دائم و لحظه به لحظه وضعیت داخل اتاق تمیز را با کمترین درصد خطا بنمایش می گذارد .

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition