مونیتورینگسیستم مونیتورینگ فشار ، دما و رطوبت بصورت دائم و لحظه به لحظه وضعیت داخل اتاق تمیز (کلین روم) را با کمترین درصد خطا بنمایش می گذارد . مشخصات دما و فشار بر حسب سیستم متریک می باشد این مجموعه در خارج اتاق در محل مناسب نصب خواهد گردید.

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition