دستمال تنظیف اتاق تمیز (کلین روم)برای تمیز سازی دیوار ، سطوح وتجهیزات داخل اتاق تمیز (کلین روم) از هر گونه آلودگی براساس تعداد دفعات الزام شده توسط استاندارد اتاق تمیز (کلین روم) از دستمال مخصوص اتاق تمیز استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله تمیز سازی اتاق تمیز (کلین روم) مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition