پنجره اتاق تمیز (کلین روم)پنجره های دوجداره ، مخصوص اتاق تمیز (کلین روم) بوده و کاملا هم سطح با ساندویچ پنل های مجاور اجرا می گردد ، و با استاندارد های اتاق تمیز در اشکال مستطیلی و گرد قوسی ساخته و نصب میشوند . قاب دور پنجره از جنس آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد .

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition