سطل و طی اتاق تمیز (کلین روم)برای تمیز سازی کف زمین از هر گونه آلودگی براساس تعداد دفعات الزام شده توسط استاندارد اتاق تمیز از سطل و طی مخصوص اتاق تمیز (کلین روم) استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله تمیز سازی اتاق تمیز (کلین روم) مراجعه بفرمایید.

×