اتاقک توزیناتاقک توزین یا نمونه برداری فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و ذرات معلق هوا در اثر توزین و یا نمونه برداری را بسمت فیلترها هدایت و جذب می نماید. در نتیجه کاربر و کالا از آلودگی حفظ می گردند همچنین بدلیل ایجاد فشار منفی داخل اتاقک ، از نفوذ ذرات به خارج اطاقک جلوگیری به عمل می آید.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله اتاقک توزین مراجعه بفرمایید.

جهت موارد زیر بکار می رود:

 • عملیات توزین در شرکت های داروسازی و آزمایشگاهها

 • عملیات غربال و الک کردن

 • عملیات جداسازی پودرها و مایعات عملیات پر نمودن مخازن از مواد اولیه

 • عملیات پر نمودن و تخلیه رآکتورها ، خشک کننده ها ، گرانول سازی و...

 • عملیات آسیاب کردن مواد،توزیع مواد و...

کارکرد دستگاه - شکل شماتیک

اتاقک توزین یا اتاقک نمونه برداری چگونه کار می کند ؟

 • 1) دمش جریان هوا از فیلتر هپای سقف از بالا به پائین

 • 2) مکش هوای بیرون اتاقک بمیزان 10-30 جهت ایجاد فشار منفی

 • 3) هدایت ذرات معلق در هوا بسمت پیش فیلتر 4 Gانتهای اتاقک

 • 4) عبور هوا از فیلتر کیسه ای 8 F9 / F

 • 5) ایجاد جریان هوا بوسیله موتور فن رادیال

 • 6) تخلیه هوای اضافی بمیزان 10-30 درصد پس از عبور از فیلتر هپا 14 H13 /H از اگزاست پیشانی اتاقک

 • 7) عبور 70-90 درصد جریان هوا از فیلتر هپا H13 /H14 سقف به سمت پایین

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition