چیلریکی از تجهیزات مهم در تهویه مطبوع چیلر میباشد که آب سرد مورد نیاز در ظرفیت و دماهای مختلف را با توجه به نیاز مصرف کننده تامین مینماید.چیلرها در نوع بسیار متداول تولید و طراحی میشوند که عبارتند از:

چیلر تراکمی
چیلر جذبی
.کاربرد اصلی چیلرها در مراکز صنعتی ،داروسازی ها،بیمارستانها و مراکز مسکونی و تجاری بزرگ میباشد.چیلرها دارای ظرفیت و توان بسیار بالا بوده که با واحد تن بیان میشود

×
Aircondition
Aircondition