دی پی اسجهت اعلام زمان تعویض فیلتر ها ، دستگاه اندازه گیری DPS در دو سمت فیلترهای هپا نصب می گردد که بمحض پرشدن فیلتر ، آلارم مربوطه بهمراه چراغ چشمک زن فعال می گردد . حسگر سوئیچ اختلاف فشار دیفرانسیلی (DPS) این حسگر قابلیت تنظیم دستی را دارا می باشد و در صورتی که اختلاف فشار دو طرف فیلتر از مقداری که بر روی قطعه تنظیم شده ، تجاوز نماید ، این حسگر روی تیغه خروجی خود تغییر حالت ایجاد می نماید و آلارم بصری و شنیداری فعال میگردد. زمانی که آلارم فعال گردد می بایست فیلترهای هپا را تعویض نمود.

×
Aircondition
Aircondition