کروکلیه گوشه ها توسط قطعات انحناء دار استاندارد(کرو) ، پوشیده می شوند . کروهای آلومینیومی با پوشش رنگ الکترواستاتیک میباشد تا هیچگونه منبع انباشت گرد و غبار وجود نداشته باشد ..

×
Aircondition
Aircondition